وقتی که نشست ماه منشق بر نی

شد سوره ی تکویر محقق بر نی

مصلوب ترین جلوه ی توحید سرود

شعری به بلندای اناالحق بر نی

محرم 1388