ای نای ســربریده  فدای   نوای تــو
ای  پرده ها  اسیر طنین صدای تو

ای زنده تا همیشه پر از شورکرده است
تاریخ را بسامد صوت رسای تو

زیباترین صدای طبیعت صدای تست
ای بارعام داده بخاصان صلای تو

آری  یقین  صدای تو را مانــدگار کرد
آن بوسـه ای  که ختم رسـل زد  به نای تو

غارت  نموده   قـافـله عقل وهوش  را
بر  نوک  نیــزه  زمــزمه  د لربــــــــای تو

همسوست خاک پاک تو با قبله  حبیب
د ر امـتـداد  کعـبه   بود   کربـــلای تـــــــــــو

در تـنگـنای واژه   نگـنـجـد  رشا د تت
هر کس به  وسع  خویش نویسـد  ثنای تـو

آزاده  تا   که   آمـدی  از  ابـتلای   دوست
شد عـالمی اســـــــیر تو  و مبـتـلای تــو

نقشی چنین به صفحه گردون که دیده است؟
عالم  هنوز در عجب  از  ماجرای تــــو

در قـتـلگاه  زمزمه ها یت  شنیدنی است
قر بان  لحظـه های  نجیـب  دعای تــــــو

آنجا چه رفت بین تو با دوست کاینچنین
آفـاق  را  گرفتـه  طـنیـن  نــوای تـــــو

در رستخیز حادثه های مهـیـب  دهـــر
یک خشت  هم نخورده  تکان از بنای تــــو

بس فارسان که با فرس عـقـل  تاختـنـد
عاجـز  شـد ند   از  ره   بی انتــهای تـــــــو

راهی است راه تو که به پایان  نمیرسد
راهی که لطف  دوسـت بود  راهنمای تـــــو

مانند تو  که  داده بها  آ ب  عشــق  را
جز ذا ت  سرمدی  که  دهد  خونبهای تــــو

تفسیر خون   تسـت  زلال  سرشـکهـا
میجوشد از شریعه  جـانهـا   ولــــــای تــــو

هر سال دیده ها ز تو لبریز می شوند
این مردمان  همیشــه   بود   آشــنای تــــــو
**********
ای  خاک  آسمانی  تو  کعـبـه امیـــــد
جانها  فـدای  مروه  و سعی  و صفای تـــــو

ای وای اگردل ازتوبغیرتوروکنــــــــد
بهتر زتو که را ؟ بگزیند بجـــــــــــای تــــو

روز جزا از آ تش دوزخ در ایمن است
هر دیده ای که گریه نماید بــــــرای تـــو

هر قوم زیر بیرق خود می رود بحشــر
ما نیز می رویم به زیر لـــــــــــــوای تــو

عمری است درمشام دل بینوای مــــن
پیچیده است رایحه نینــــــــــــوا ی تـــو

بهر عطای غیر دمی وانمی کـــــــــنم
چشمی که بسته ام به امید عطــا ی تــو

یکدسته باز نام ترا سینه می زنــــــــد
پرمی کشد دوباره دلم درهـوای تو