هر تپش

لای لای عاشقانه ای میان خون و اخگر است

  قلب تیرخورده ام

                      گاهواره ی علی ِ اصغر است...