نذری حضرت زینب ( س )

 

مضمون غم و کتاب دردی عمه

یک کوفه زن و هزار مردی عمه

 

گفتی که عموی آب زخمی شده اَست

بابای رقیه را چه کردی عمه؟