عاشورا..

ای شمر لعین زیر پایت ماه است

ریحانه ی حضرت رسول الله است

 

از سینه اش آن پای نجس را بردار

این پرچم « لا اله الا الله » است ..