ای بیومه نوم مولا تو ایدیدی که دیه

ارسل از عشق حسین سرزیر بیدک از تیهمثل ایسو نیزدن سینه یه هفته کل سال

هم صفر هم ما محرم دل زغم بی پرملالموکب ایمه از ولات سن همه بر سر زنون

کاید سردار بی جلو پوسر همه بیدن زنوناز منه سن سینه ایزن تا رسن حسینیه

صف منظم بی اوسو نیخواس سپا و امنیهشو دهه کی می ایخوسید؟همه شون بیدن دیار

سرخ سرخ بیدن تیل از ارس می دنگ انارخیره الله من الخلق ابی شعر وزین

خونده بی مرحوم میر فاضل به یه لحن حزینصبح رو سیاه ((نوحه ای که در شب عاشورا خوانده می شد))صبح ری سه نوحه ی شو دهه بیدک اوسو

خوندمش مو سی یکی دیدم پیا ووبی پهوگو چه خوندی خین اومه با خوندنت من ای دلم

یاد زیتر کردم و یادم اومه از منزلمصبح ری سه گر بخونم مو خلل من شعرمه

ایگمش سیتون بدونین تا به زیتر مهرمهای صبح رو سیاه زچه رو میشوی سپید

فردا حسین تشنه زبان میشود شهید .....بعد وُ باقله پزا بیدک و نون حونه ای

باقله ی پیدن زده قد یه پنجه دونه ای