بشكسته دلي شكسته مي خواند نماز

در سلسله دست بسته مي خواند نماز 

تا قامت دين خم نشود روح نماز 

با قامت خم نشسته ميخواند نماز