تو را تعبیر هامون می نویسم

سپس از خیمه بیرون می نویسم

پرستوهای عاشق بیقرارند

تو را مصراعی از خون می نویسم