جهان در خط پرگار حسین است

همه سرها سر دار حسین است

اگر در مرکز هستی رسیدی

بدان این دایره کار حسین است