نشستم در حدود باغ لیلی

شکستم بعد از این باداغ لیلی

رقیه خیمه ی خاکستری را

تکانده در تب آفاق لیلی