او علم بيان اشك را مي دانست

اسرار نهان اشك را مي دانست

با اشك سكينه گفتگو ها مي كرد

زينب كه زبان اشك را مي دانست