اسب وعلم وسوار شرمنده شدند
از آنچه نگفتنی است آکنده شدند

دامان تو را گرفت ، محکم رفتی                 
طوری که دو دست آب هم کنده شدند