هر چند برادر تو تنها مانده                         
هرچند هنوز داستانها مانده

برگرد به سوی نهر، تعجیل مکن                 
دستان تو پیش علقمه جامانده