یکی دریا یکی دریاچه ی خون

شمار زخمها افزون افزون

 

محرم می زند آرام آرام

زچشمان دوبیتی هام بیرون