محرم می رسد لب تشنه از راه

مجال گریه ها کوتاه کوتاه

به یاد غنچه ی نشکفته کم کم

فرو می غلطد از کنج گلوگاه