غم بی یاوری یارب چه سخت است
برای حضرت زینب چه سخت است

بدون دست و با چشمان زخمی

فرو افتادن از مرکب چه سخت است