فرات از کام خشکت شرمناک است

ز داعت آتشی در جان خاک است

به یاد دستهای با وفایت

گریبان دو بیتی چاک چاک است