اسب تنها

 

در راه ماند ست

یک اسب زیبا

سرگشته ،حیران

تنهای تنها

 

در پیش چشمش 

دنیا پر از مه

او با چه رویی

آید به خیمه

 

از دوری ات ای

تنها امیرم

یک گوشه از غم

باید بمیرم

 

غمگین تر شد

 چشمان افلاک

یک اسب زیبا

افتاده بر خاک