هفتادودو شعر خونین

 

دیشب برایت سرودم

هفتاد ودو شعر غمگین

از نیزه و زخم و خنجر

خونین خونین خونین

 

صد قطعه از عشق گفتم

با یاد پیراهن تو

پیچید عطر اقاقی

از زخمهای تن تو

 

ای آنکه از هر نگاهت

سیراب میگشت دریا

بایاد چشمت شکستم

ابری ترین بغض خود را

 

یاد تو هر لحظه هر دم

جاریست در تارو پودم

هفتادو دو شعر غمگین

دیشب برایت سرودم