تبر را صبر در هم می شکافد

درون سینه را غم می شکافد

 

تمام کربلا یک سو ولیکن

غم زینب قرارم می شکافد