در پشت غبار خون و خاکستر بود

آشوب گلو بريدن و خنجر بود

مي سوخت رديف خيمه اي در آتش

انگار پر عباي پيغمبر بود