مانده تا پشت زمین خم بشود

مانده تا کار زمان غم بشود

 

کاروان در ره و دلها به تپش

مانده تا ماه محرم بشود.