ماه

انار رسيده اي ست

كه مثل خورشيدي بر نيزه

قرآن تلاوت مي كند.