نمی‌بوسیم دیگر بچه‌ها را
پر و بال کبوتر بچه‌ها را

از آن روزی که دیو ناگهان برد
عمو عباس دختربچه‌ها را