از خودم رسته‌ام یا اباالفضل
با تو پیوسته‌ام یا اباالفضل

از تماشای این خاک مرده
خسته‌ام، خسته‌ام، یا اباالفضل

پای تا سر پر از زخم نیزه
مشک بگسسه‌ام، یا اباالفضل

ابرها، ابرها در عزایت
هیئت و دسته‌ام یا اباالفضل

از کسی چشم یاری ندارم
دل به تو بسته‌ام، یا اباالفضل