تنی بی دست و پا می خواست دادید

 سری از تن جدا می خواست دادید

 شهید سرفراز بی نظیری

 برای کربلا می خواست دادید