ای صبح! طلوع دیگری دارد او

 چون سرو ، خضوع دیگری دارد او

  ماموریت سرخ تو پایان آمد

 ای تیغ! شروع دیگری دارد او