*به دردهای شاعرانه ی بانو سکینه

غروب و غربت ِ تلخ مدینه

پر از غمناله های سوز سینه

خرابه را به آتش می کشاند

صدای گریه ی بانو سکینه