نگاه آبي و دريايي من

دل من شروه ي شيدايي من

فداي سيد لب تشنگان باد

دوبيتي هاي عاشورايي من