تا حنجر پاک تو به قاتل برسد
باید که جهان به دور باطل برسد
لب تشنه فرات مینشیند عمری
تا کشتی کربلا به ساحل برسد