دست از بدن و...سری از این تن برهاست
از اهل حرم صدای شیون برخاست
هفتاد ودو مرد بر زمین افتادند
تا در دل شب صدای یک زن برخاست