غمناله واشک وآستینی که گذشت
اهل حرم وشب غمینی که گذشت
گیسوی سه ساله..،دامنی سوخته و...
چه تلخ گذشت اربعینی که گذشت