ماه از دل آسمان به صحرا پیوست
دستان جدا به صبح فردا پیوست
لب تشنه به سمت عاشقی پر می زد
با ناله ی"یا اخا"به دریا پیوست