خاک حرمت، مهر نماز است حسین (ع)
راه تو، همیشه چاره‌ساز است حسین (ع)
ای خون تو دشنه بر گلوگاه ستم
از خون تو شیعه، سرافزار است حسین (ع)