خداوندا تو میدانی در آندم
چرا دست دعایم را نشاندم
نماز بی قنوتم را شب پیش
خدا، پشت سر عباس خواندم