رسیده عصر عاشورا، در این سو
صدای شیون و آن سو هیاهو
صدای اجنبی می آید از دور
علمدار حسین بن علی کو