انگشتر آفتاب را می برید
دست یل بو تراب را می برید
با نیت قربه الی الله کسی
لب تشنه گلوی آب را می برید