خورشید تویی ماه تمام عباس است
شمشیر شجاع بی نیام عباس است

تازه ست غم علی اکبر اما
زخمی که ندارد التیام عباس است.