خاریم ولی وصل گل یاس شدیم
سنگیم ولی تکه ی الماس شدیم
گفتیم دو عالم همگـی بشناسند
از روز ازل غلام عباس شدیم