اي شمر لعين زير پايت ماه است

ريحانه ي حضرت رسول الله است 

از سينه اش آن پاي نجس را بردار 

اين پرچم « لا اله الا الله » است