اگرچه ازعطش می سوخت سقا

دهان مشک هارادوخت سقا

به دجله رفت ویک قطره ننوشید

به مالب تشنگی آموخت سقا