چه می شددل پر ازتاول نمی بود

شبیه گودی مقتل نمی بود

اسیری ، تشنگی ، غربت ، غم ودرد

محرم کاش ازاول نمی بود