خدای غربت و اندوه و درد است

که تنها با سپاهی در نبرد است

نگو زینب ،‌بگو پیغمبر درد

«نگو زن آبروی هرچه مرد است»