خداوقتی که احساس آفریده

نشسته نسبتی خاص آفریده

حسین بن علی را داده زینب

برای زینب عباس آفریده