در اوج غم دمادم گریه کردند

کنار مشک نم نم گریه کردند

برای بی کسی های رقیه

دوبیتی های من هم گریه کردند