این خیمه چرا شد ارغوانی زینب؟
از آتش زرد و زعفرانی زینب
بی فکر تو من نمی توانم باشم
بی ذکر حسین می توانی؟ زینب!