من و ماه پریشان قیامت
شکستم در نیستان قیامت
دل زینب چرا شد شرحه شرحه
که زد آتش به دامان قیامت