زبان آتش و گل های دامن
عمود خیمه و رنج خمیدن
به خاک افتاده این جا یک عروسک
رقیه در تب بالا پریدن