از واقعة تو پـــــشت تقدير شكست
خون شد دل نيزه ، كمر تير شكست
وقتي به ضريح پاك فرق تو رسيــــد
آن روز دل نــــازك شمشير شكست