بیاور مرهم از بال کبوتر
برآتش می رود فال کبوتر
شهیدی در کنار خیمه افتاد
دلش افتاده دنبال کبوتر